Política de Privacidade

1. INFORMACIÓN AO USUARIO

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos persoais?

VINCUSYS TECNOLOGÍA, SL é a RESPONSABLE do tratamento dos datos persoais do USUARIO e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril (GDPR), e na Lei Orgánica 3/. 2018, do 5 de decembro (LOPDGDD).

Por que tratamos os teus datos persoais?

Manter unha relación comercial co usuario. As operacións previstas para realizar o tratamento son:

Envío de comunicacións publicitarias comerciais por correo electrónico, fax, SMS, MMS, redes sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite a realización de comunicacións comerciais. Estas comunicacións serán realizadas polo RESPONSABLE e estarán relacionadas cos seus produtos e servizos, ou cos seus colaboradores ou provedores, cos que chegaron a un acordo promocional. Neste caso, terceiros nunca terán acceso aos datos persoais.

Realizar estudos de mercado e análise estatística.

Tramitar pedidos, solicitudes, responder a consultas ou calquera tipo de solicitude que realice o USUARIO a través de calquera dos formularios de contacto que están dispoñibles na páxina web do RESPONSABLE.

Envía o boletín en liña sobre novidades, ofertas e promocións da nosa actividade.

Por que motivo podemos tratar os teus datos persoais?

Porque o tratamento está lexitimado polo artigo 6 do GDPR do seguinte xeito:

Co consentimento do USUARIO: remisión das comunicacións comerciais e do boletín. Por interese lexítimo do RESPONSABLE: realizar estudos de mercado, análises estatísticas, etc. e tramitar pedidos, solicitudes, etc. a petición do USUARIO.

Durante canto tempo conservaremos os teus datos persoais?

Conservaranse durante un tempo non superior ao necesario para manter a finalidade do tratamento ou existan prescricións legais que diten a súa custodia e, cando xa non sexa necesario facelo, suprimiranse coas medidas de seguridade adecuadas para garantir a anonimización do datos ou a destrución total dos datos.o mesmo.

A quen lle facilitamos os seus datos persoais?

Non se prevé ningunha comunicación de datos persoais a terceiros, salvo, se fose necesario para o desenvolvemento e execución das finalidades do tratamento, aos nosos prestadores de servizos relacionados coas comunicacións, cos que o RESPONSABLE asinou contratos de confidencialidade e xestor do tratamento esixido pola vixente. normativa de privacidade.

Cales son os teus dereitos?

Os dereitos que asisten ao USUARIO son:

Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.

Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos, así como a limitación ou oposición ao seu tratamento.

Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:

VINCUSYS TECHNOLOGY, SL. Rúa dos Basquiños, 20 – 15704 Santiago de Compostela (A Coruña).
Correo electrónico: info@ilovecompostela.com

Datos de contacto do delegado de protección de datos: C/Agro da Vella 2, 4C, 15895 Milladoiro-Ames. Correo electrónico: atencion@eixoconsulting.com

2. O CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO

OS USUARIOS, marcando as casillas correspondentes e introducindo os datos nos campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresa, libre e inequívocamente que os seus datos son necesarios para atender a súa solicitude, polo provedor, sendo voluntaria a inclusión de datos nos restantes campos. O USUARIO garante que os datos persoais facilitados ao RESPONSABLE son certos e é responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.

O RESPONSABLE informa que todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao USUARIO. No caso de que non se faciliten todos os datos, non se garante que a información e os servizos prestados estean totalmente axustados ás súas necesidades.

3. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Que de conformidade co disposto na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, o RESPONSABLE está cumprindo con todo o disposto na normativa GDPR e LOPDGDD para o tratamento de datos de carácter persoal dos que sexan responsables, e manifestamente cos principios descritos no artigo. 5 do GDPR, para o cal son tratados de forma lícita, leal e transparente en relación co interesado e adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación aos fins para os que son tratados.

O RESPONSABLE garante que implantou políticas técnicas e organizativas axeitadas para aplicar as medidas de seguridade establecidas polo GDPR e a LOPDGDD co fin de protexer os dereitos e liberdades dos USUARIOS e comunicoulles a información oportuna para que poidan exercelas.

Para obter máis información sobre as garantías de privacidade, pode dirixirse ao RESPONSABLE a través de VINCUSYS TECNOLOGÍA, SL. Rúa dos Basquiños, 20 – 15704 Santiago de Compostela (A Coruña). Correo electrónico: info@ilovecompostela.com

Datos de contacto do delegado de protección de datos: C/Agro da Vella 2, 4C, 15895 Milladoiro-Ames. Correo electrónico: atencion@eixoconsulting.com